Cilj obuke je učenje pojmova i postupaka kao i razumevanje  njihovih uzročno-posledičnih odnosa.

Osnovni zadaci i ciljevi ovog programa su: usavršavanje polaznika za pripremu i održavanje radnog mesta, usavršavanje za ručnu i mašinsku obradu drveta i materijala na bazi drveta, usavršavanje za površinsku obradu i zaštitu proizvoda od drveta i uavršavanje za sklapanje i montažu proizvoda od drveta.

Polaznik će učiti o:

– Svojstvima materijala
– Organizaciji i pripremi proizvodnje
– Finalnoj obradi drveta
– Mašinama i uređajima za obradu drveta
– Merama bezbednosti na radu
– Praktična nastava

Po završenoj obuci polaznik polaže ispite na osnovu kojih dobija sertifikat. Ako se neki ispit ne položi polaznik ima pravo na popravni ispit.
Stručan i obrazovan nastavni kadar će najnovijim nastavnim metodama prenositi znanja i  iskustva polaznicima.