Obuka za rukovanje viljuškarom

Svrha programa se odnosi na sticanje stručnih znanja i veština kako bi polaznici nakon položene obuke bili obučeni za rad u oblasti Saobraćaja, za obavljanje poslova rukovanja viljuškarom.

Cilj obuke za kvalifikaciju rukovalac viljuškarom je osposobljavanje lica za samostalno i bezbedno upravljanje i rukovanje viljuškarom i obuhvata:Planiranje i organizovanje sopstvenog rada

 • Osiguranje kvaliteta sopstvenog rada u radnom okruženju u skladu sa standardima
 • Racionalno korišćenje energije, materijala i vremena
 • Primenu načela bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti životne sredine
 • Razvijanje kreativnosti u procesu rada
 • Sticanje samostalnosti i odgovornosti u obavljanju poslova
 • Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu
 • Razvijanje preduzetničkih osobina, veština  i ponašanja
 • Komuniciranje sa kolegama i klijentima
 • Upravljanje sopstvenim karijernim razvojem

Nakon završene obuke polaznik će posedovati sledeće stručne kompetencije:

 • Planiranje i organizacija rada
 • Upravljanje viljuškarom
 • Rukovanje viljuškarom u toku utovara i istovara robe
 • Vođenje dokumentacije

–    Zaštita zdravlja i životne sredine

Nakon završene obuke polazniku se izdaje Sertifikat za ostvaren standard kvalifikacije u celini – rukovalac viljuškarom.