U okviru obuke postoji 13 modula koji će se obrađivati na teorijskoj nastavi. U cilju postizanja što boljih rezultata polaznici će na korišćenje dobiti sledeće materijale:

  1. Skriptu sa nastavnim materijalom koji će se obrađivati tokom obuke
  2. Uputstvo za rukovanje i održavanje sredstava za rad koja se koriste pri izvođenju praktične obuke izdato od proizvođača opreme
  3. Uzorke komponenti i delova građevinskih mašina
  4. Internet, brošure, priručnici i kratki filmovi mašina u radu koji prate predavanje

Opšti i posebni uslovi koje kandidat mora da ispuni su: završena osnovna škola, najmanje 18 godina starosti, poštovanje rokova, odgovornost, timski rad, prevazilaženje konfliktnih situacija.

Provera stručne osposobljenosti kandidata se sastoji iz pismenog i praktičnog dela. Uspešno obavljen pismeni deo je uslov da se pristupi proveri praktičnog dela stručne osposobljenosti.

Neke od tema koje će se obrađivati na teorijskoj nastavi su:

  • Upoznavanje sa građevinskim objektima, građevinskom mehanizacijom i njenom podelom
  • Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem (podele motora, opis rada četvorotaktnog motora, konstruktivne karakteristike motora)
  • Opasnosti od električne energije na gradilištu