U okviru obuke postoji 12 oblasti koje će se obrađivati na teorijskoj nastavi. U cilju postizanja što boljih rezultata kandidati će dobiti na korišćenje sledeći materijal:

  1. Skriptu sa nastavnim materijalom koji će se obrađivati tokom obuke
  2. Uputstvo za rukovanje i održavanje sredstava za rad koja se koriste pri izvođenju praktične obuke izdato od proizvođača opreme

Opšti i posebni uslovi koje kandidat mora da ispuni su: završena osnovna škola, najmanje 18 godina starosti, poštovanje rokova, odgovornost, timski rad, prevazilaženje konfliktnih situacija.

Provera stručne osposobljenosti kandidata se sastoji iz pismenog i praktičnog dela. Uspešno obavljen pismeni deo je uslov da se pristupi proveri praktičnog dela stručne osposobljenosti.

Neke od oblasti koje će se obrađivati na teorijskoj nastavi su:

  • Upoznavanje sa građevinskim radovima, građevisnkom opremom za rad i njenom podelom
  • Pravljenje, prepravljanje i repariranje konstrukcija i ostalih radova od drveta u radionici i na gradilištu
  • Pripremanje drvene građe
  • Obrada daske i drugog drveta
  • Skidanje eksera
  • Priprema oplate na gradilištu
  • Izrada skele, oplate i razne građevinske konstrukcije
  • Podizanje i instaliranje drvenih konstrukcija na gradilištu