JAVNO PRIZNAT ORGANIZATOR AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH
REMONTNI CENTAR DOO UŽICE

Raspisuje

Poziv na realizaciju Obuke za konobara
Počev od 01.09.2020. godine

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj ove obuke jeste da nakon realizacije kompletne obuke polaznici steknu osnovna znanja, veštine i sposobnosti za samostalni rad odnosno, da budu obučeni za usluživanje gosta hranom i pićem.

Programom se stiču stručne kompetencije za opšteobrazovni deo srednjeg stručnog obrazovanja.

Kandidatu koji se obučio izdaje se javna isprava odobrena od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sertifikat o ostvarenom standardu stručnih kompetencija.

Teme koje će posebno biti obrađene na obuci, odnosno stručne kompetencije koje će polaznik posedovati nakon završene obuke su: Osnove ugostiteljstva; Higijenski standardi u usluživanju; Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim objektima; Poslovna komunikacija; Usluživanje hrane i poslastica, pića i napitaka; Usluživanje na svečanim prijemima

 

II POČETAK REALIZACIJE I TRAJANJE OBUKE

Obuka će otpočeti sa realizacijom 01.09.2020. godine, nakon odabira potencijalnih polaznika. Planirano vreme trajanja obuke (u satima), teorijskog i praktičnog predavanja, je 968 sati.

 

III USLOVI UČEŠĆA – USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA

  • Polaznik mora biti punoletan i poslovno sposoban
  • Polaznik mora biti psihofizički spreman za aktivno praćenje i učestvovanje u nastavi kako bi neometano izvršavao radne zadatke
  • Poseban sanitarni pregled za rad u ugostiteljstvu
  • Završena osnovna škola, drugi nivo

 

IV NAČIN ORGANIZACIJE, OBLICI I METODE OSTVARIVANJA PROGRAMA

Praktični deo nastave će biti realizovan u prostorijama partnera koji poseduju svu opremu za obavljanje praktične nastave po Normativu u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za obuku za konobara. Termini izvođenja obuke biće prilagođeni potrebama polaznika.

Broj polaznika u grupi: minimum 5, maksimum 13.

Teorijski deo nastave se izvodi u učionici koja je u vlasništvu Remontnog centra d.o.o. Učionica poseduje svu neophodnu opremljenost po Uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava („Službeni Glasnik RS“, broj 89 od 27. Oktobra 2015. godine).

 

V PODNOŠENJE ZAHTEVA

Potencijalni kandidati mogu konkurisati za obuku na sajtu http://rc.edu.rs putem prijavnog formulara.

Zainteresovana lica ce moći na sajtu da se prijave i dobiju traženu informaciju vezanu za obuku.

 

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Polaznik i Izvođač obuke zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze, najkasnije 10 dana pre početka realizacije obuke.

 

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Izvođač obuke je u obavezi da tokom trajanja programa:

  • upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama;
  • obezbedi uslove u pogledu prostora, opreme i sredstava neophodnih za ostvarivanje programa obuke;
  • angažuje kadrove potrebne za realizaciju teorijskog i praktičnog dela programa obuke;
  • obezbedi materijal za učenje i podučavanje;
  • po završetku obuke Polazniku izda odgovarajuću javnu ispravu.

 

VIII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Izvođaču obuke biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u pozivu za realizaciju obuke, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Izvođača obuke koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja poziva. Izvođač obuke će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

IX OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu mogu se dobiti putem e-maila: office@remontnicentar.com, putem telefona: 031/563-070, 064/16-16-580 ili na sajtu http://rc.edu.rs

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 10.08.2020. godine.