JAVNO PRIZNAT ORGANIZATOR AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH
REMONTNI CENTAR DOO UŽICE

Raspisuje

Poziv na realizaciju Obuke za armirača
Počev od 15.06.2020. godine

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj ove obuke jeste da nakon realizacije kompletne obuke polaznici steknu osnovna znanja, veštine i sposobnosti za samostalni rad, odnosno da budu obučeni za obavljanje armiračkih poslova

Programom se stiču stručne kompetencije za opšteobrazovni deo srednjeg stručnog obrazovanja.

Kandidatu koji se obučio izdaje se javna isprava odobrena od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija.

Teme koje će posebno biti obrađene na obuci, odnosno stručne kompetencije koje će polaznik posedovati nakon završene obuke su: Armirački radovi; Armirane konstrukcije; Armirane stepenice; Armirane tavanice, venci, ramovi; Zaštita na radu i proivpožarna zaštita.

 

II POČETAK REALIZACIJE I TRAJANJE OBUKE

Obuka će otpočeti sa realizacijom 15.06.2020. godine, nakon odabira potencijalnih polaznika. Planirano vreme trajanja obuke (u satima), teorijskog i praktičnog predavanja, je 234 sati.

 

III USLOVI UČEŠĆA – USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA

  • Polaznik mora biti punoletan i poslovno sposoban
  • Polaznik mora biti psihofizički spreman za aktivno praćenje i učestvovanje u nastavi kako bi neometano izvršavao radne zadatke
  • Završena osnovna škola, drugi nivo

 

IV NAČIN ORGANIZACIJE, OBLICI I METODE OSTVARIVANJA PROGRAMA

Praktični deo nastave će biti realizovan u prostorijama partnera koji poseduju sve mašine i alate za obavljanje praktične nastave po Normativu u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za obuku za armirača. Termini izvođenja obuke biće prilagođeni potrebama polaznika.

Broj polaznika u grupi: minimum 5, maksimum 13.

Teorijski deo nastave se izvodi u učionici koja je u vlasništvu Remontnog centra d.o.o. Učionica poseduje svu neophodnu opremljenost po Uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava („Službeni Glasnik RS“, broj 89 od 27. Oktobra 2015. godine).

 

V PODNOŠENJE ZAHTEVA

Potencijalni kandidati mogu konkurisati za obuku na sajtu http://rc.edu.rs putem prijavnog formulara.

Zainteresovana lica ce moći na sajtu da se prijave i dobiju traženu informaciju vezanu za obuku.

 

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Polaznik i Izvođač obuke zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze, najkasnije 10 dana pre početka realizacije obuke.

 

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Izvođač obuke je u obavezi da tokom trajanja programa:

  • upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama;
  • obezbedi uslove u pogledu prostora, opreme i sredstava neophodnih za ostvarivanje programa obuke;
  • angažuje kadrove potrebne za realizaciju teorijskog i praktičnog dela programa obuke;
  • obezbedi materijal za učenje i podučavanje;
  • po završetku obuke Polazniku izda odgovarajuću javnu ispravu.

 

VIII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Izvođaču obuke biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u pozivu za realizaciju obuke, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Izvođača obuke koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja poziva. Izvođač obuke će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

IX OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu mogu se dobiti putem e-maila: office@remontnicentar.com, putem telefona: 031/563-070, 064/16-16-580 ili na sajtu http://rc.edu.rs

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 01.06.2020. godine.